Kallelse till årsstämma

Kallelse till uppskjuten ordinarie föreningsstämma för BRF Gärdet:

Tisdag 7 sep. 2021, kl. 18.00
Utomhus vid grillplatsen (på grund av Covid-19)
Medtag gärna egen stol

Dagordning:
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av årsredovisning samt revisorns berättelse för 2019
9.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
10. Föredragning av årsredovisning samt revisorns berättelse för 2020
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Beslut om arvoden för styrelse och revisor nästkommande år
15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning samt eventuellt arvode för detta för nästkommande år samt retroaktivt
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. Inga motioner har inkommit från föreningsmedlemmar.
20. Stämman förklaras avslutad
21. Övriga frågor och diskussioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait