Kallelse till ordinarie föreningsstämma för BRF Gärdet

Tisdag 14/6 2022, kl. 18.00

Mötet genomförs på innergården om inte annat meddelas.
Tag med egen penna och stol. Kläder efter väder.


Dagordning

  1.  Öppnande
  2.  Val av stämmoordförande
  3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  4.  Godkännande av dagordningen
  5.  Val av två justerare tillika rösträknare
  6.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7.  Fastställande av röstlängd
  8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning
  9.  Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. A -Eventuell byggnation av skjul/förråd för tex MC
18. B -Regler för byggnation på uteplatser

19. Mötets Avslutande

20. Övriga (ej beslutsgrundande) frågor
– Hans Fröbom, informationsflöde
– Önskade förbättringar i området

Proposition från styrelsen:
Kassören sedan fyra år (Calle) har tyvärr flyttat under mandatperioden. Kvarvarande ledamöter i styrelsen har intresse av fortsatt arbete i föreningen med ett gäng nya spännande namn. Tillsammans tror vi det blir ett bra arbetslag i jobbet för föreningens bästa på lång och kort sikt.

Alla på listan har tackat ja och är överens om att föreslås till kommande styrelse;
Ledamöter
:
Anna Lindén, 2P, 1år
David Holmström, 2C, 2år
Dick Forslund, 2D, 1år
Leo Lorion, 2F, 1år
MariAnne Eriksson, 2H, 2år
Martin Engqvist, 2B, 2år

Suppleanter (1år):
Ariana Kuzmic, 2B
Gunilla Hellström, 2M
Lena Eriksson, 2L

Styrelsen konstituerar sig själva efter stämman.

Vi föreslår också att arvodet för föreningsarbete höjs till 220kr/h.

OBS. Detta är enbart ett förslag. Alla medlemmar har rätt att komma med ytterligare förslag på stämman. Stämman beslutar.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna och vi hoppas på högt deltagande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait